Słownik pojęć

Żyrant

Żyrant – inaczej poręczyciel, to osoba, która poświadcza możliwość spłaty zobowiązania przez osobę to zobowiązanie zaciągającą. W tym celu spisywana jest umowa poręczenia, od której treści i zapisów zależy w jakiej części przejmuje ona na siebie obowiązki dłużnika (jeśli ten nie spełnia warunków zaciągniętego zobowiązania). Co ważne, żyrant może dochodzić spłaty poniesionych kosztów od dłużnika.

Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo – to takie, które na uwadze ma potrzeby kolejnych pokoleń. Innymi słowy, kładące nacisk na materiały trwałe, przyjazne środowisku, z zastosowaniem odpowiednich technologii energooszczędnych (aspekt ekologiczny). Duży nacisk kładzie się również na przemyślane rozwiązania projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem wygody i dostępności, jak również otoczenia zielenią, dostępności terenów rekreacyjnych oraz odpowiednimi ciągami komunikacyjnymi (aspekt społeczno-kulturowy). Ważne są też koszty budowy, a także późniejszego użytkowania obiektu , dążąc do tego, aby były jak najniższe (aspekt ekonomiczny).

Wierzytelność

Wierzytelność – jest to uprawnienie do żądania spełnienia określonego świadczenia (składającego się z jednego bądź wielu roszczeń) przez dłużnika na rzecz wierzyciela. Inaczej rzecz ujmując, wierzytelność jest przeciwieństwem długu – dług jaki wobec kogoś posiadamy, jest dla tej osoby wierzytelnością, której – w przypadku np. długu pieniężnego – spłaty może od nas żądać. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wierzytelności, w zależności od ich statusu, są one kategoryzowane. Z majątku upadłościowego spłaca się najpierw kategorię pierwszą, potem drugą i tak dalej. Wierzytelności podzielić można również na różne – zależne od rodzaju działalności – rodzaje, takie jak np. wierzytelność bankowa.

Współlokator

Współlokator – według artykułów prawnych jest to osoba, której przysługuje tytuł prawny do używania danego lokalu wspólnie z innym lokatorem. Osoba taka jest więc współodpowiedzialna za stan lokalu i opłaty (często wynajmując mieszkanie kilku osobom każda z nich płaci za swój pokój oraz solidarnie za wspólnie zużywane dobra, takie jak prąd czy gaz).

Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania – wynajem mieszkania opiera się na umowie najmu lokalu mieszkalnego, która jest regulowana przez Kodeks cywilny oraz ustawę o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z prawem najmu, wynajmujący oddaje przedmiot najmu do użytkowania przez najemcę w zamian za czynsz. Przez cały czas trwania umowy (która może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony) wynajmujący jest zobowiązany do utrzymywania przedmiotu wynajmu w stanie zapewniającym możliwość użytkowania przez najemcę. Najemca natomiast musi płacić czynsz w postaci pieniędzy lub innych świadczeń i jest zobowiązany do używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie.

Własność

Własność – jest to podstawowe prawo rzeczowe. Na jego mocy właściciel, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, samodzielnie korzysta z rzeczy i rozporządza nią. Prawo własności gwarantuje nie tylko możliwość posiadania i używania danej rzeczy, ale również pobieranie pożytków i innych dochodów z rzeczy np. czynszu. Właściciel ma również prawo do wyzbycia się własności lub obciążenia rzeczy (np. w formie zastawu czy podjęcia kredytu hipotecznego). Warto pamiętać, że prawo własności nie wygasa w czasie.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia – inaczej umowa o dożywocie to rodzaj umowy cywilnoprawnej dotyczącej zbycia praw własności do nieruchomości. Strona zbywająca w tym przypadku zamiast klasycznej zapłaty, zapewnia sobie spokojny byt aż do swojej śmierci. Innymi słowy, strona uzyskująca prawo własności nieruchomości musi zapewnić dożywotnie utrzymanie stronie to prawo zbywającej (nazywanej dożywotnikiem). Taka umowa często mam miejsce np. w przypadku, kiedy rodzice w podeszłym wieku nie mogąc już samodzielnie zająć się swoim domem czy mieszkaniem, przekazują je dzieciom, zabezpieczając się jednocześnie i zapewniając sobie spokojną starość. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy także nieruchomości z dożywociem, dlatego taka umowa nie zamyka drogi do szybkiego i łatwego pozyskania gotówki w trudnej sytuacji.

Umowa notarialna

Umowa notarialna – to w praktyce każda umowa cywilnoprawna, która sporządzana jest w obecności notariusza i poświadczana przez niego. Podpisując umowę w ten sposób zyskujemy więc osobę trzecią, która potwierdza zawarcie umowy i w przypadku jakichkolwiek sporów bądź niejasności uwiarygadnia ten fakt przed sądem czy urzędem. Nieraz zdarza się również, iż aby umowa była ważna (np. testament), musi ona posiadać podpis notariusza. Zwyczajowo u notariusza podpisuje się takie umowy jak choćby darowizna, umowa dożywocia, dział spadku czy służebność gruntowa, a także pełnomocnictwa czy spisany testament. Umowy sprzedaży nieruchomości w skupie nieruchomości za gotówkę zawsze sporządzane są u notariusza, co daje gwarancję i przejrzystość całego procesu sprzedaży.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dzięki temu upadłość może więc ogłosić każdy, kto nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Podobnie jak w przypadku firm czy spółek, osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości musi złożyć stosowny wniosek w sądzie. Jej majątek zostanie oszacowany przez syndyka masy upadłościowej, a następnie nastąpi spłata wierzycieli, umorzenie zobowiązań, lub zasądzenie planu spłaty zadłużenia. W praktyce upadłość konsumencka jest więc formą ogłoszenia bankructwa przez osobę fizyczną.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – jest to specyficzny rodzaj prawa rzeczowego. Na jego mocy nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa czy jednostek terytorialnych takich jak województwo, powiat lub gmina, może zostać oddana do użytku osobie fizycznej lub prawnej na czas określony jako minimum 40 lat, ale zwykle na 99 lat. W przypadku wieczystego użytkowania podmiot udostępniający grunt, pozostaje właścicielem i może z tego tytułu pobierać opłatę. Użytkownik wieczysty może jednak swobodnie rozporządzać nieruchomością, ma prawo ją sprzedać, obciążyć czy zapisać w testamencie. Obecnie w wielu przypadkach, na mocy aktów prawnych, przekształca się prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. W skupie nieruchomości za gotówkę można również sprzedać nieruchomość objętą użytkowaniem wieczystym, dlatego warto skorzystać z oferty skupu i szybko i łatwo pozyskać odpowiednie fundusze.

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany – to taki, przeznaczony jedynie do użytkowania przez określony czas, czyli np. przeznaczony do rozbiórki, lub przeniesienia w inne wskazane miejsce. Warto wiedzieć, że takim obiektem wcale nie musi być budynek trwale połączony z gruntem. Dlatego też tymczasowym obiektem budowlanym może być pawilon, kiosk czy kontener.

Sąd wieczystoksięgowy

Sąd wieczystoksięgowy – jest to specjalny organ zajmujący się wnioskami o wpisy do ksiąg wieczystych. Rozpatruje wnioski takie jak chociażby założenie księgi wieczystej, zmiana w niej właściciela, czy umieszczenie wpisu związanego z hipoteką. Sędzia sądu wieczystoksięgowego może taki wniosek przyjąć – a tym samym wpisać do księgi wieczystej żądaną informację – lub oddalić. Zawsze po uprawomocnieniu się decyzji sądu informację o wpisie (bądź nie) otrzymuje właściciel nieruchomości oraz wnioskodawca.

Syndyk

Syndyk – jest to osoba, która w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej zajmuje się zarządzaniem jej majątkiem, oraz spłatą wierzytelności. Syndyk, powoływany w przypadku upadłości przedsiębiorstwa, pełni rolę przede wszystkim zarządcy kryzysowego, którego głównym celem jest rewitalizacja takiego przedsiębiorstwa. Jedynie w ostateczności – na zlecenie sądu gospodarczego – przeprowadza on jego likwidację. Co również istotne syndyk w momencie powołania staje się niejako kierownikiem jednostki, traktowanym jako zastępca pośredni – dokonuje czynności w swoim imieniu, ale ich skutki prawne dotykają upadłego.

Spadek

Spadek – to majątek osoby zmarłej (spadkodawcy) w chwili śmierci przechodzący na jego następców prawnych (spadkobierców). Proces ten odbywa się w drodze dziedziczenia, które to jest określone albo testamentem zmarłego (tzw. dziedziczenie testamentowe) lub przepisami ustawy, tj. księdze czwartej kodeksu cywilnego. Samym spadkiem są prawa i obowiązki majątkowe, a także stany faktyczne, takie jak posiadanie rzeczy czy zwierząt. Prawo spadkowe w szczegółowy sposób określa kto i w jakiej kolejności podlega dziedziczeniu, a także określa reguły dotyczące przyjęcia spadku, czy też jego odrzucenia.

Skup nieruchomości za gotówkę

Skup nieruchomości za gotówkę – to coraz częściej spotykany sposób na sprzedaż nieruchomości w sytuacji, w której potrzebujemy szybko uzyskać środki finansowe np. na spłatę zobowiązań. Firmy oferują kompleksową i szybką wycenę, zajmują się też formalnościami, co przyśpiesza cały proces sprzedaży (często nawet do kliku lub kilkunastu dni). Warto pamiętać, iż szybka sprzedaż wiąże się często z zaniżoną wartością nieruchomości dlatego na ten sposób sprzedaży należy decydować się w przypadku pilnej konieczności pozyskania funduszy. Sprzedaż nieruchomości w skupie jest więc bardzo dobrym wyjściem w przypadku posiadania wszelkiego rodzaju zadłużenia, aby w szybki i łatwy sposób uwolnić się od zobowiązań. Oferta naszego skupu obejmuje nieruchomości obciążone komorniczo oraz objęte trudną sytuacją prawną, dlatego skorzystanie z usług skupu nieruchomości jest bezpiecznym sposobem poradzenia sobie z długami.

Spirala kredytowa

Spirala kredytowa – inaczej spirala zadłużenia, to sytuacja w której zaciągane kolejne zobowiązania finansowe powodują długi, na których spłatę zaciągane się kolejne zobowiązania itd. W efekcie brak jest możliwości spłaty kolejnych zobowiązań co doprowadza do coraz większego zadłużenia, w związku z kosztami kolejnych pożyczek. Najbardziej niebezpieczne są pożyczki krótkoterminowe (patrz: chwilówka), ponieważ posiadają najwyższe oprocentowanie, a są najbardziej dostępne w sytuacji w której banki w związku z długami odmawiają kolejnych kredytów. Duża ilość chwilówek powoduje opóźnienia w spłatach, zadłużenie, a nawet skutkuje egzekucją komorniczą, dlatego warto skorzystać z oferty skupu nieruchomości aby poradzić sobie z nagromadzonym zadłużeniem.

Remont

Remont – to inaczej roboty budowlane wykonywane w obiekcie budowlanym (mieszkaniu, domu itp.), nie stanowiące bieżącej konserwacji, a polegające na przywróceniu stanu pierwotnego nieruchomości. Dopuszcza się w tym przypadku użycie innych materiałów niż te użytkowane pierwotnie. Remont często wiąże się z dużymi kosztami, dlatego w przypadku nieruchomości do generalnego (czyli całościowego) remontu jego wykonanie może być utrudnione. W skupie nieruchomości za gotówkę skupujemy także mieszkania do generalnego remontu. Jeżeli więc potrzebujesz szybkiej gotówki warto skorzystać z oferty skupu nieruchomości i pozbyć się problemu w postaci mieszkania do remontu.

Przywłaszczenie

Przywłaszczenie – jest występkiem polegającym na postępowaniu z rzeczą tak, jakby było się jej właścicielem. Innymi słowy, niejako włącza się ją do swojego majątku. Ważną kwestią jest jednak fakt wcześniejszego legalnego posiadania rzeczy przez sprawcę przywłaszczenia (np. znalezienie jej), co różni przywłaszczenie od kradzieży (której nieodzownym elementem jest zabór rzeczy). Musi mieć ono również charakter trwały i zamierzony. Przywłaszczenie może również występować w kontekście praw majątkowych, jednak tylko takich, które osoba dopuszczająca się tego występku wcześniej legalnie wykonywała (np. zarządzała nieruchomością poszkodowanego).

Pożyczka pod zabezpieczenie z przewłaszczeniem

Pożyczka pod zabezpieczenie z przewłaszczeniem – jest to rodzaj pożyczki pieniężnej, w której w ramach zabezpieczenia wierzytelności przenosi się z dłużnika na wierzyciela prawa własności nieruchomości bądź rzeczy ruchomej (np. samochodu). W praktyce w przypadku braku spłaty zobowiązania przez dłużnika, na wierzyciel staje się właścicielem wskazanej rzeczy bądź nieruchomości. Warto zaznaczyć, że w skupie nieruchomości trudna sytuacja prawna lub obciążenia komornicze nie są dla nas przeszkodą, dlatego warto skorzystać z usług skupu nieruchomości szczególnie w skomplikowanych i trudnych przypadkach, a przez to szybko i łatwo uwolnić się od problemów związanych z zadłużeniem.

Określenie wartości nieruchomości

Określenie wartości nieruchomości – proces polegający na przeprowadzeniu przedsprzedażowej wyceny nieruchomości, czyli określeniu szacunkowej kwoty jaką w dniu przeprowadzenia wyceny można uzyskać z nieruchomości na konkretnym rynku. Wycenę taką sporządzają określeni rzeczoznawcy majątkowi. W skupie nieruchomości za gotówkę szybko i precyzyjnie przeprowadzamy wyceny, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces sprzedaży.

Notariusz

Notariusz – to prawnik, powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, do dokonywania czynności notarialnych. Obejmują one takie obowiązki jak spisywanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń dokumentów, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wiele więcej. Ponadto, notariusz jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny oraz osoba zaufania publicznego. W praktyce rolą notariusza jest ograniczenie sporów sadowych, dzięki zapewnieniu nadzoru nad czynnościami cywilnoprawnymi profesjonalnego prawnika. Do notariusza możemy się również udać z prośbą o sporządzenie projektu aktu bądź innego dokumentu (np. umowy). W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości w skupie nieruchomości, każdorazowo jest ona poświadczana notarialnie, dzięki czemu masz pewność prawnej prawidłowości całego procesu.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe – jest to lokal, którego prawnym właścicielem jest spółdzielnia jednak osoba, która nabyła takie mieszkanie ma prawo do korzystania z niego i rozporządzania nim, na mocy otrzymanego w wyniku zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo to jest uregulowane przez Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z tym, że właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, niektóre decyzje odnośnie lokalu muszą być podejmowane za jej zgodą. Spółdzielnia ma prawo obciążyć mieszkanie kredytem hipotecznym, który zabezpiecza jej długi na wypadek ogłoszenia upadłości.

Mieszkanie lokatorskie

Mieszkanie lokatorskie – jest to lokal mieszkalny, którego właścicielem jest spółdzielnia. Mieszkania lokatorskie są wynajmowane na zasadach podobnych do zasad obowiązujących podczas wynajmu lokalu od osoby prywatnej. Wynajmujący użytkują mieszkanie, jednak nie mają żadnych praw do lokalu, czyli m.in. nie mogą go sprzedać, podarować czy wprowadzać znaczących zmian. Istnieje procedura umożliwiająca wykup mieszkania lokatorskiego od spółdzielni tak, aby uzyskać do niego prawo własności, jednakże często ze względu na nieuregulowaną sytuacje prawną gruntów, na których znajduje się budynek mieszkalny, lub zadłużenie mieszkania wobec spółdzielni czy państwa, wykup staje się niemożliwy.

Mieszkanie

Mieszkanie – jest to lokal składający się z jednego lub kilku pomieszczeń mieszkalnych oraz pokoi pomocniczych, który jest przeznaczony do stałego pobytu osób. Budynek może z założenia być wybudowany do celów mieszkalnych lub zostać zaadoptowany, aby spełniać wymagania i warunki dla lokalu mieszkalnego, takie jak m.in. dostęp do bezpośredniego światła dziennego, powierzchnię minimum 25 m² oraz wysokość pokoi przynajmniej 2,5 m. W skupie nieruchomości interesują nas także wszelkiego rodzaju mieszkania, także te do generalnego remontu, dlatego jeżeli potrzebujesz szybkiej gotówki warto rozważyć ofertę skupu nieruchomości.

Lokator

Lokator – to osoba, która według art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jest najemcą lokalu lub osobą używającą lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności – czyli np. zajmująca lokal na podstawie umowy użyczenia, bądź jest osobą której przysługują prawa spółdzielcze do lokalu. Lokatorem będą również m.in. osoby które są użytkownikami lokalu, jego dożywotnikami (patrz: umowa dożywocia), podnajemcami, lub po prostu domownikami. Warto przy tym pamiętać, iż lokatorem według polskiego prawa będzie tylko osoba, wykorzystująca lokal w celach mieszkaniowych. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy mieszkania i inne nieruchomości także z lokatorami, dlatego nawet w trudnej sytuacji warto sprawdzić naszą ofertę i skorzystać z możliwości łatwego i szybkiego pozbycia się problemu.

Komornik

Komornik – jest funkcjonariuszem publicznym, zajmującym się przede wszystkim egzekucją zasądzonych od dłużnika wierzytelności na rzecz wierzyciela. Komornicy działają przy sądach rejonowych i mogą również wykonywać inne czynności związane z postępowaniami sądowymi, takie jak chociażby sporządzanie spisu inwentarza lub protokołu stanu faktycznego. Komornik przekazuje wierzycielowi wszelkie wyegzekwowane należności w terminie 3 dni, po których przekroczeniu naliczane są odsetki. Co ciekawe, komornicy za wszelkie szkody przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych ponoszą pełną odpowiedzialność, dlatego też mają obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy – to inaczej pożyczka pieniężna uzyskiwana w banku lub innej instytucji finansowej (np. SKOKu). Udziela się jej klientowi indywidualnemu na dowolny cel. Tym terminem określa się również kredyt konsolidacyjny, czyli pożyczkę na spłatę innych zobowiązań. Zasadniczo pożyczki tego typu są udzielane na dość krótki okres, z wysokim oprocentowaniem, na maksymalną kwotę 80 000 zł. Mają jednak też wiele zalet, jak choćby niskie wymagania kredytowe, brak konieczności posiadania zabezpieczenia jak również zwykle szybka decyzja kredytowa.

Kamienica

Kamienica – jest to budynek mieszkalny charakterystyczny dla terenów miejskich. Stoi zwykle w zwartym szeregu z innymi budynkami. Jeśli stoi samotnie, charakterystyczny jest brak w ścianach bocznych okien, ponieważ kamienice z założenia powinny ściśle graniczyć z innymi budynkami. Kamienice budowane były z cegły lub kamienia, a początki ich powstawania sięgają średniowiecza. Współcześnie nie praktykuje się budowy kamienic, zostały one wyparte przez nowoczesne budynki mieszkalne. Ze względu na swój historyczny charakter i usytuowanie w centrach miast, mieszkania w kamienicach zwykle są droższe.

IV dział księgi wieczystej

IV dział księgi wieczystej – to dział zawierający informacje dotyczące hipoteki, czyli ograniczeń prawnych ciążących na nieruchomości, na mocy których wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności z tej nieruchomości. Dział ten musi zawierać dokładne informacje dotyczące wysokości hipoteki, waluty w jakiej została zaciągnięta, jak również jej zakresu i rodzaju, a także wszelkich innych istotnych cech.

III dział księgi wieczystej

III dział księgi wieczystej – to dział zawierający informacje dotyczące wszelkich innych niż hipoteka ograniczeń praw rzeczowych ciążących na nieruchomości. Może to być np. ograniczenie w rozporządzaniu daną nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym. W III dziale księgi wieczystej zawiera się również informacje o wszelkich roszczeniach dotyczących nieruchomości, za wyjątkiem tych dotyczących hipotek (które znajdują się w IV dziale ksiąg wieczystych). W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy również nieruchomości z zadłużeniem, dlatego w trudnej sytuacji warto skorzystać z usług skupu nieruchomości.

II dział księgi wieczystej

II dział księgi wieczystej – to dział zawierający oznaczenie właściciela, właścicieli lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Najogólniej mówiąc właścicielem jest osoba posiadająca prawo do korzystania z nieruchomości i rozporządzania nią bez udziału innych osób. Analogicznie współwłaściciele posiadają te same prawa, ale są zależni od siebie nawzajem. Użytkownikiem wieczystym natomiast jest osoba, która otrzymała w użytkowanie nieruchomość gruntową należącą do skarbu państwa.

I dział księgi wieczystej

I dział księgi wieczystej – to dział podzielony na dwa poddziały. Pierwszy z nich – dział I-O – zawiera informacje zaczerpnięte z ewidencji gruntów. Pozwalają one na dokładne i niepozostawiające wątpliwości oznaczenie działki (chociażby jej numer ewidencyjny). Drugi – dział I-Sp – zawiera z kolei informacje dotyczące wszelkich ewentualnych paw związanych z prawem własności nieruchomości. Znajduje się tam np. informacja o wielkości udziału danej osoby w nieruchomości wspólnej. Warto wiedzieć, że w skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy również udziały w nieruchomościach, dlatego jeżeli szybko potrzebujesz gotówki, nie wahaj się skorzystać z oferty skupu nieruchomości.

Hotel pracowniczy

Hotel pracowniczy – jest to obiekt, w którym znajdują się mieszkania dla pracowników konkretnego zakładu pracy, który finansuje utrzymanie budynku. Standardem, hotele pracownicze, przypominają bursy czy akademiki. Pokoje są kilkuosobowe, a pomieszczenia takie jak łazienka, kuchnia czy pralnia są wspólne dla wszystkich mieszkańców. Dozwolone jest, aby wraz z pracownikami w hotelach pracowniczych mieszkały ich rodziny. Współcześnie jednak niewiele zakładów pracy decyduje się na prowadzenie tego typu obiektów.

Hostel

Hostel – nazywamy tak obiekt, który podobnie jak hotel oferuje odpłatne usługi noclegowe, jednak występuje między nimi kilka różnic. Hostele charakteryzują się niską ceną, zwiększona liczbą miejsc w pokojach, obecnością piętrowych łóżek oraz wspólnych dla wszystkich gości pomieszczeń użytkowych, takich jak kuchnia czy łazienka. Opcją nie spotykaną w hotelach, a często występującą w hostelach, jest możliwość wynajęcia samego łóżka w pokoju wieloosobowym.

Hotel

Hotel – jest to budynek należący do elementów infrastruktury turystycznej, w którym za opłatą wynajmowane są pokoje. Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich, hotel powinien posiadać minimum 10 pokoi, z których większość to pokoje jedno lub dwuosobowe. Poza możliwością noclegu, hotel musi świadczyć dodatkowe usługi związane z pobytem gości np. usługi gastronomiczne. Ze względu na jakość oferowanych usług oraz standard lokali, hotele zostają zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii poprzez przyznawanie gwiazdek, od jednej (budynki o niższym standardzie) do pięciu (hotele oferujące usługi o najwyższej jakości).

Grunt nieuregulowany

Grunt nieuregulowany – nieuregulowany status prawny gruntu ma miejsce w przypadku gdy właścicielem budynku stojącego na działce nie jest właściciel działki. Najczęściej dzieje się tak w przypadku bloków mieszkalnych należących do spółdzielni. Dozwolona jest wtedy sprzedaż mieszkań, których status prawny gruntu jest nieuregulowany – takie lokale zwykle charakteryzują się ceną niższą niż wartość rynkowa, co spowodowane jest tym iż mieszkanie, które znajduje się w budynku o nieuregulowanym statusie prawnym gruntu, nie może mieć założonej księgi wieczystej. W praktyce oznacza to brak możliwości wzięcia kredytu na takie mieszkanie. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy nieruchomości z trudną sytuacją prawną, dlatego nie wahaj się skorzystać z naszej oferty i dowiedzieć się więcej na temat naszego działania.

Grunt uregulowany

Grunt uregulowany – uregulowany status prawny gruntu oznacza, że właściciel budynku (najczęściej spółdzielnia) jest jednocześnie właścicielem terenu, na którym znajduje się budynek, lub jest jego użytkownikiem wieczystym. Gdy sytuacja prawna gruntu jest uregulowana staje się możliwe swobodne założenia księgi wieczystej, co przekłada się na możliwość wzięcia kredytu na daną nieruchomość. Taką nieruchomość można również sprzedać, korzystając z usług skupu nieruchomości za gotówkę, by w szybki i łatwy sposób zbyć nieruchomość i pozyskać potrzebne fundusze.

Firma pożyczkowa

Firma pożyczkowa – to spółka lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, jednocześnie nie będąca bankiem ani spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową (w skrócie SKOK), zajmująca się udzielaniem pożyczek pieniężnych. Firmy pożyczkowe znajdują się więc poza sektorem bankowym, a co za tym idzie nie są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – ewentualnymi naruszeniami zajmuje się jedynie Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Firmy te działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu cywilnego. Jeżeli szybko potrzebujemy gotówki, warto jednocześnie rozważyć ofertę skupu nieruchomości za gotówkę, aby łatwo i szybko pozyskać konieczne fundusze.

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – to proces odzyskania wierzytelności od dłużnika na rzecz wierzyciela lub kilku wierzycieli. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od wszczęcia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego w sądzie, czyli np. opatrzonego klauzulą wykonalności nakazu zapłaty bądź wyroku eksmisyjnego. Komornik sądowy zajmuje majątek dłużnika w zależności od tego, co jest w stanie zająć. Może to być ruchomość (np. samochód), rachunek w banku, nieruchomość, wynagrodzenie z tytułu pracy, czy też inne prawa majątkowe (jak np. udziały w spółce). Postępowanie egzekucyjne w szczególnych przypadkach może zostać zawieszone lub umorzone. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy również mieszkania objęte obciążeniem komorniczym, dlatego warto skorzystać z naszej oferty w tak trudnej sytuacji.

Działka z pozwoleniem na budowę

Działka z pozwoleniem na budowę – najprościej rzecz ujmując jest to teren, na którym można rozpocząć budowę. Jeśli prace zostaną rozpoczęte bez wydanego pozwolenia, mam do czynienia z samowolą budowlaną (za co grożą kary). Pozwolenie na budowę jest bezpośrednio związane z daną nieruchomością, więc w przypadku sprzedaży przechodzi na nowego właściciela działki. Bez względu na to czy nastąpiła zmiana właściciela terenu czy nie, decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna przez 3 lata, jeśli prace nie zostaną rozpoczęte w tym czasie, należy ubiegać się o nowe pozwolenie.

Działka rolna z warunkami zabudowy

Działka rolna z warunkami zabudowy – jest to specyficzny rodzaj działki rolnej, na której oprócz prowadzenia działalności rolnej zostało udzielone pozwolenie na postawienie budynku mieszkalnego. Nabywcą działki rolnej z warunkami zabudowy może być każdy pod warunkiem, że jej powierzchnia nie przekracza 30 arów, tereny o większej powierzchni mogą być kupowane wyłącznie przez rolników. Wyjątkiem od tej reguły jest zakupienie domu, który został wybudowany na działce rolnej, wtedy działka przynależąca do domu może mieć maksymalną powierzchnię 50 arów. W skupie nieruchomości za gotówkę interesują nas również działki z warunkami zabudowy, dlatego warto skorzystać z naszej oferty w celu szybkiej i łatwej sprzedaży.

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najistotniejszych dokumentów dotyczących działki. Zawiera on informacje regulujące podstawowe aspekty tego co na danym terenie można wybudować. Są to między innymi informacje dotyczące: przeznaczenia konkretnej działki, maksymalnej wielkości domu, planowanych prac budowlanych w sąsiedztwie działki, a także szczegółowe warunki zabudowania ze względu na ochronę środowiska. Plan zagospodarowania terenu może ulegać zmianie co kilka lat, dlatego należy się z nim zapoznać bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy i upewnić się że w najbliższym czasie nie są planowane jego modyfikacje.

Działka budowalna

Działka budowalna – jest to teren przeznaczony pod budowę różnego rodzaju budynków m.in. domów jedno i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych czy centrów handlowych. Nieruchomości na cele budowlane może zakupić zarówno osoba prywatna jak i deweloper, firma prywatna czy instytucja publiczna. Działka budowlana według ustawy o gospodarce nieruchomościami powinna mieć dostęp do drogi publicznej oraz być wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej, a jej wielkość i cechy geometryczne mają umożliwiają korzystanie z budynków znajdujących się na działce. Sprzedaż działki budowlanej w skupie nieruchomości za gotówkę jest prosta i szybka, dlatego warto skorzystać z usług skupu nieruchomości za gotówkę.

Działka rolna

Działka rolna – nieruchomości rolne według kodeksu cywilnego są to grunty, przeznaczone do prowadzenia działalności rolniczej tj. produkcji roślinnej, zwierzęcej, jak również ogrodniczej sadowniczej i rybnej. Nieruchomość rolną o powierzchni poniżej 0,3 h może swobodnie nabyć każdy, natomiast większe działki mogą kupować tylko rolnicy indywidualni lub osoby, które uzyskały zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny – budynek wielorodzinny nie został jednoznacznie określony w polskim prawie budowlanym, dlatego też za zabudowę wielorodzinną uznaje się każdy budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem jednorodzinnym. Tak więc, budynkiem wielorodzinnym jest np. budynek mieszkalny, w którym zostały wydzielone więcej niż dwa lokale mieszkalne. Kwalifikacja budynku jest ważna przede wszystkim dlatego, że inwestycja polegająca na budowie domu wielorodzinnego wiąże się ze znacznie większą ilością formalności, niż ma to miejsce w przypadku budynku jednorodzinnego. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy również wszelkiego rodzaju domy, dlatego warto skorzystać z naszych usług w przypadku chęci szybkiej i łatwej sprzedaży.

Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny – zgodnie z definicją prawa budowlanego w Polsce, dom jednorodzinny jest to budynek służący do zamieszkania. Może to być budynek wolno stojący lub będący częścią zabudowy bliźniaczej, szeregowej, lub grupowej, jednakże musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynku jednorodzinnym dopuszczalne jest wydzielenie nie więcej niż dwóch oddzielnych lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego, pod warunkiem że lokal użytkowy będzie zajmował powierzchnię nie przekraczającą 30% całkowitej powierzchni budynku. Maksymalna powierzchnia budynku mieszkalnego nie została prawnie określona. W skupie nieruchomości za gotówkę kupujemy również wszelkiego rodzaju domy, dlatego warto skorzystać z naszych usług w przypadku chęci szybkiej i łatwej sprzedaży.

Chwilówka

Chwilówka – to pożyczka krótkoterminowa dająca możliwość uzyskania środków finansowych przy szybkim procesie decyzyjnym. W porównaniu do pożyczek bankowych i kredytów chwilówkę uzyskuje się dużo szybciej, zwykle są one jednak dużo wyżej oprocentowane. Pożyczki chwilówki obejmują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Termin spłaty takiej pożyczki jest też dużo krótszy niż w przypadku tradycyjnych kredytów. Jest to więc forma finansowania polegająca na szybkim pożyczeniu małej kwoty i równie szybkiej spłacie pożyczki.

Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności – zwana inaczej przelewem wierzytelności. Cesja ma miejsce wtedy, kiedy następuje spłata zobowiązania względem wierzyciela przez inny podmiot, który tym samym staje się wierzycielem (cesjonariuszem) względem dłużnika. Potocznie mówiąc jest to więc „sprzedaż” długu. Tym samym wierzycielem dłużnika staje się cesjonariusz. Co ważne, aby doszło do cesji wierzytelności nie jest konieczny udział, ani nawet zgoda dłużnika (chyba że w konkretnej sytuacji stanowią inaczej przepisy prawa).

Blok mieszkalny

Blok mieszkalny – jest to wielopiętrowy budynek, w którym znajdują się lokale mieszkaniowe. Zgodnie z definicją polskiego prawa budowlanego blok mieszkalny jest zaliczany do zabudowy wielorodzinnej.

Akt notarialny

Akt notarialny – to dokument, który zostaje spisany na życzenie stron lub wymaga tego polskie prawo. Dokument ten potwierdza dokonanie czynności prawnej, takiej jak np. kupno nieruchomości, jednocześnie uniemożliwia dokonanie pewnych czynności bez spisania aktu notarialnego. Ustawa prawo o notariacie reguluje tryb w jakim winny być sporządzane akty notarialne oraz co powinny zawierać aby były ważne. Uprawnienia do sporządzania tego typu dokumentów posiada notariusz (lub – w szczególnych przypadkach – polski konsul). Transakcje sprzedaży w skupie nieruchomości za gotówkę są zawsze sporządzane w formie aktu notarialnego.

Analiza sytuacji finansowej

Analiza sytuacji finansowej – jest to sposób oceny działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej do wykonania analizy sytuacji finansowej stosuje się następujące metody: rachunek kosztów, sprawozdanie finansowe oraz analizy m.in. bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Przed skorzystaniem z usług skupu nieruchomości warto przeprowadzić analizę finansową, aby dobrze przygotować się do sprzedaży.

Apartament

Apartament – jest to luksusowe, wielopokojowe mieszkanie, zwykle przeznaczone do użytkowania przez jedną osobę. Obecnie pojęcie to często jest używanie niezgodnie z definicją, jednakże występuje kilka cech, którymi powinien cechować się lokal nazywany apartamentem. Jest to m.in. usytuowanie w prestiżowej lokalizacji, wysoka jakość wykonania i wykończenia oraz podwyższony standard zawierający np. klimatyzację lub usługę „smart home”. Apartamenty to popularny rodzaj nieruchomości skupowany przez nas w dużych miastach, np. w Warszawie.

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Call Now Button