Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem umożliwiającym ustalenie stanu prawnego nieruchomości.
Jest on prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych domniemywa się, że to, co zostało w nich zapisane, jest prawdą. Ustrój ksiąg wieczystych określono w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U 1982 Nr 19 poz. 147).

Wpis w księdze wieczystej jest jawny i potwierdza kto jest faktycznym właścicielem lokalu czy działki. Zawiera też informacje o samej nieruchomości, w tym o jej ewentualnych obciążeniach.
Księgi wieczyste prowadzone są dla wszystkich rodzajów nieruchomości – gruntowych, budynkowych oraz lokalowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Księga wieczysta może być założona również dla ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo. Dokonując przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości, księga wieczysta staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu obciąża nieruchomość.

 

Z czego składa się księga wieczysta?

Księgi wieczyste są jawne. Zatem każdy może zapoznać się z ich treścią po podaniu numeru.
Księgi Wieczyste zawierają wszystkie informacje pozwalające prawidłowo zidentyfikować samą nieruchomość i jej właścicieli.
Okładka – zawiera oznaczenie księgi wieczystej, w tym jej numer, nazwę i wydział sądu rejonowego, w którym księga wieczysta jest prowadzona oraz typ nieruchomości jakiej dotyczy.
Dział I – to oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z nieruchomością. Zawiera informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu, jej opis oraz powierzchnię. W tym dziale znajdziemy również informację o ustanowionych służebnościach, dla których przedmiotowa nieruchomość jest władnąca.
Dział II – znajdziemy tu informacje dotyczące własności i użytkowania wieczystego oraz posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Dział III – znajdują się tu informacje dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń. Poniekąd jest to najważniejszy dział, tutaj bowiem znajdują się istotne dla nowego nabywcy informacje odnośnie obciążeń. Tutaj są ujawnione służebności, egzekucje komornicze , wszelkie ograniczenia czy zakaz zbycia nieruchomości
Dział IV – tutaj w znajdziemy wpisy dotyczące hipoteki i roszenia z nimi związane. Jeżeli w tym rozdziale znajdują się wpisy, oznacza to, że w przypadku niewywiązania się z umowy, na podstawie której została wpisana hipoteka, podmiot na rzecz którego został dokonany wpis, może dochodzić swoich roszeń z nieruchomości. Niezależnie od tego kto jest właścicielem nieruchomości, może ona zostać sprzedana w toku postępowania egzekucyjnego. Dlatego przed zakupem nieruchomości należy sprawdzić, czy dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

 

Jak znaleźć Księgę Wieczystą?

Najłatwiej zapoznać się z treścią księgi wieczystej za pośrednictwem internetu. Dostęp do ksiąg znajduje się na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby sprawdzić księgę wieczystą konieczne jest posiadanie jej numeru. Jeżeli właściciel nieruchomości nie jest w jego posiadaniu, może udać się do działającego przy danym sądzie rejonowym wydziału ksiąg wieczystych (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości). Jeżeli właściciel nieruchomości nie jest w jego posiadaniu, może udać się zwrócić zwrócić się do działającego przy danym sądzie rejonowym wydziału ksiąg wieczystych (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości)

 

Jak działa rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej?

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ma służyć ochronie nabywców praw rzeczowych i uprawnionych z praw rzeczowych, którzy działają w zaufaniu do treści księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ma swoje zastosowanie w przypadkach, gdy rzeczywisty stan faktyczny i prawny nieruchomości różni się od stanu ujawnionego w księdze.
Dzięki rękojmi wszelkie zachowanie osoby trzeciej dokonywane z uwzględnieniem treści księgi wieczystej, poczytuje się jako wykonane w dobrej wierze. Rękojmia przede wszystkim ma na celu ochronę nabywców praw rzeczowych i uprawnionych z praw rzeczowych, którzy działają w zaufaniu do treści księgi wieczystej.
Wraz z zasadą rękojmi wprowadzona została zasada wyższości stanu prawnego zawartego w księdze wieczystej nad faktycznym stanem prawnym nieruchomości.
Należy pamiętać, że nie zawsze rękojmia ma zastosowanie. W sytuacji, gdy czynność prawna dokonana z osobą nieuprawnioną do rozporządzenia prawem własności lub innym prawem rzeczowym będzie miała charakter nieodpłatny lub czynność taka zostanie dokonana w złej wierze. rękojmia nie ma zastosowania.
Rękojmia nie działa również wtedy gdy dla jednej nieruchomości założone zostały dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele. Nie działa tu zasada pierwszeństwa – obie księgi są nieważne.

 

Czy każda nieruchomość posiada księgę wieczystą?

W obecnym systemie prawnym nie ma obowiązku zakładania księgo wieczystej. Dotyczy to istniejących już nieruchomości. Obowiązek ten powstaje m.in. w momencie nabywania nowej nieruchomości bądź otrzymania darowizny nieruchomości.
Niektóre nieruchomości nie mogą mieć założonych ksiąg wieczystych ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną. Jest to związane między innymi z brakiem niezbędnych dokumentów potwierdzających własność i spornym stanem prawnym. Do takich nieruchomości należą lokale mieszkalne o statusie ograniczonego prawa rzeczowego tzw. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jest to niemożliwe w sytuacji gdy grunt na którym posadowiony jest budynek ma nieuregulowany stan prawny.

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button