Skup sprzedaż nieruchomości – Słownik

Przedstawiamy słownik pojęć związanych ze skupem i sprzedażom nieruchomości

Jeśli masz pytania związane z umową kupna lub sprzedaży mieszkania, domu, lokalu lub jest coś dla Ciebie niejasne – napisz do nas. Gwarantujemy proste, przejrzyste i zgodne z prawem umowy sprzedaży/kupna nieruchomości.

Depozyt Notarialny

Sporządzany w trakcie zawierania przedwstępnej umowy sprzedaży i jest formą zabezpieczenia transakcji. Zabezpiecza zarówno sprzedającego – pewność, że kupujący rzeczywiście dysponuje konkretną kwotą – jak i kupującego gdyż zabezpiecza zakup nieruchomości. To idealny, bezpieczny ale wciąż mało popularny sposób na zabezpieczenie obydwu stron.

 

Hipoteka

Hipoteka to prawo rzeczowe, które ma na celu zabezpieczenie właściciela nieruchomości przed potencjalnym brakiem spłaty. Obciążeniem hipoteki może zostać objęta każda nieruchomości i jest to związane z konsekwencjami formalnymi oraz prawnymi. Bardzo istotnym faktem jest to, że wspomniane konsekwencje mogą wystąpić już w przypadku, gdy okres zaległości spłaty przekroczy 14 dni.

 

Home staging

Home staging to termin, który odnosi się do działań mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu. Home staging obejmuje m.in. sprzątanie, usunięcie elementów zbędnych, drobne prace remontowe, aranżację wnętrz, a jego podstawowym założeniem jest uatrakcyjnienie nieruchomości i uzyskanie możliwie najwyższej ceny za sprzedaż bądź wynajem.

 

Kondygnacja

Kondygnacja to pozioma, nadziemna lub podziemna część budynku, która jest zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub powierzchnią posadzki na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwą osłaniającą izolację cieplną stropu, która znajduje się nad tą częścią budynku. Ponadto za kondygnację uważa się również poddasze posiadające pomieszczenia mieszkalne/użytkowe oraz poziomą część budynku będącą przestrzenią na urządzenia techniczne, jeżeli jej średnia wysokość w świetle jest większa niż 2 metry.

 

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń oddzielony ścianami, lub stałymi przegrodami budowlanymi, który nie jest mieszkaniem lub pomieszczeniem technicznym/gospodarczym. Wyróżniamy następujące lokale użytkowe: pomieszczenia i budynki biurowe i handlowo-usługowe; pomieszczenia i budynki sportowe, kulturalne, instytucjonalne; pomieszczenia i budynki krótkiego zakwaterowania.

 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to rodzaj zobowiązania zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu lub remontu nieruchomości. Istotnym faktem jest to, że zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość, która została zakupiona za środki pozyskane w ramach kredytu.

 

Księga wieczysta

Księga wieczysta do publiczny rejestr nieruchomości, w którym zostały zawarte informacje o stanie prawnym nieruchomości, tj. ewentualnym obniżeniu hipoteki, użytkowaniu wieczystym lub ograniczeniu prawa własności. Wspomniane informacje są niezbędne w procesie obrotu nieruchomościami, a na podkreślenie zasługuje również fakt, iż od 2013 roku w Polsce funkcjonuje tzw. EKW, czyli Elektroniczne Księgi Wieczyste.

 

Odwrócona Hipoteka

W Polsce dostępna od 2004 roku. Odwrócona hipoteka polega na sprzedaży nieruchomości bankowi. Ten zobowiązany jest do wypłacenia należności sprzedającemu w formie ratalnej lub jednorazowej. Należy zaznaczyć, że sprzedający ma prawo przebywania w nieruchomości do końca swojego życia.

 

Odrębna własność

Odrębna własność jest prawem do nieruchomości, które oznacza, że dany lokal mieszkalny stanowi przedmiot własności, który jest odrębny zarówno od gruntu, jak i budynku, w którym jest zlokalizowany. W praktyce przedmiotem odrębnej własności jest konkretne samodzielne mieszkanie oraz wszelkie prawa z nim związane (prawo do gruntu pod budynkiem i części budynku oraz urządzeń, które nie są przeznaczone do wyłącznego użytkowania przez właścicieli odrębnych lokali).

 

Operat Szacunkowy

Dokument urzędowy będący formą wyceny nieruchomości sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat ten najczęściej sporządzanie jest by ustalić cenę sprzedaży lub kupna nieruchomości. Zawiera precyzyjne określenie nieruchomości, cel dokonywanej wyceny, a także jej zakres i podstawa prawna.

Pośrednik nieruchomości

Pośrednik nieruchomości to podmiot (biuro/agencja nieruchomości), który zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Zakres działalności wspomnianego podmiotu jest pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży, wynajmie oraz zamianie nieruchomości. Przyjęło się również, że pracowników agencji nieruchomości nazywa się pośrednikami.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument sporządzany przez strony, zawierające umowę (zdającego i odbiorcę). Protokół zawiera informacje o stanie nieruchomości oraz ruchomościach, które się w nim znajdują i stanowi podstawę do rozliczeń końcowych pomiędzy osobą wynajmującą a najemcą. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest ostatnim etapem, zarówno kupna/wynajmu nieruchomości, jak i zakończenia wynajmu.

 

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka gotówkowa zaciągana w banku pod zastaw mienia w postaci domu, mieszkania lub działki. Wysokość pożyczki powinna być niższa niż wartość nieruchomości. Warunki pożyczek gotówkowych są bardzo korzystne jednak w przypadku braku spłaty pożyczki istnieje możliwość utraty nieruchomości.

Rynek pierwotny

W skład rynku pierwotnego wchodzą nowo wybudowane mieszkania, domy oraz lokale usługowe. Oferowane nieruchomości są zazwyczaj oddawane w stanie deweloperskim co dla niektórych może być dodatkowym atutem  – istnieje wówczas możliwość dowolnej aranżacji i wykończenia wnętrz nabytej nieruchomości.

Rynek wtórny

Są to wszystkie nieruchomości, które są przeznaczone do ponownej sprzedaży na rynku nieruchomości. Zaletą takich mieszkań i domów jest zazwyczaj niższa cena oraz możliwość szybkiego zamieszkania. Rynek wtórny oferuje mieszkania będące w dobrej lokalizacji z rozwiniętą infrastrukturą.

Służebność

Wyróżniamy trzy typy służebności. Jest to służebność gruntowa, służebność osobista i służebność przesyłu. Gruntowa polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości. Osobista od gruntowej różni się tym, że przysługuje konkretnej osobie, a nie każdemu właścicielowi. Służebność przesyłu polega na korzystanie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych np. na potrzeby budowy.

Sprzedaż Zwrotna

Polega na sprzedaży nieruchomości i jednoczesnym wynajęciu sprzedawanej nieruchomości od nowego właściciela. W języku angielskim transakcja ta nazywana jest Sale and Leaseback. Sprzedaż zwrotna określana jest także jako sprzedaż pozorna.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (SWPDL)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe o charakterze zbywalnym, co oznacza, że przechodzi na spadkobierców nieruchomości oraz podlega egzekucji. SWPDL umożliwia właścicielowi użytkowanie lokalu oraz rozporządzanie nim, niemniej rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. W praktyce oznacza to, że podjęcie niektórych działań wobec lokalu wymaga uzyskania zgody Spółdzielni.

 

Stan Deweloperski (Stan Surowy Zamknięty)

Stan nieruchomości, w którym najczęściej oddawana jest nieruchomości na rynku pierwotnym. Takie mieszkanie, dom lub lokal użytkowy jest zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi czyli posiada dach, kompletną konstrukcję nośną, drzwi zewnętrzne, a także okna. Dzięki temu kupujący ma możliwość dowolnej adaptacji, aranżacji pomieszczenia w łatwy i tani sposób.

Udział w nieruchomości

Udział w nieruchomości (wspólnej) to termin odnoszący się do prawa związanego z prawem własności lokali, który został wprowadzony dnia 24.06.1994 Ustawą o własności lokali. Wspomniany udział wyrażany jest w postaci ułamka lub procentu i dotyczy współwłasności nieruchomości wspólnej, która jest określona dla każdego lokalu samodzielnego położonego na danej nieruchomości budowlanej lub gruntowej.

 

Umowa przyrzeczona

Umowa przyrzeczona to dokument spisywany w postaci aktu notarialnego, w którym strony zainteresowane zobowiązują się do zawarcia umowy o określonej treści. Umowa przyrzeczona jest gwarancją podjęcie określonych czynności w przyszłości i zawiera założenia umowy definitywnej, takie jak: strony umowy, przedmiot sprzedaży, cenę oraz termin.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to dokument, który zobowiązuje strony wskazane w umowie do podjęcia w przyszłości określonych czynności cywilnoprawnych (np. sprzedaży nieruchomości). Umowa winna być sporządzona dokładnie, ponieważ jest gwarancją finalizacji przyrzeczonych działań, a jej ważność wpływa na wyegzekwowanie ewentualnego odszkodowania.

 

Zaliczka

Zaliczka w przeciwieństwie do zadatku jest bezzwrotna, nie jest uregulowana prawnie a co za tym idzie nie jest odgórnie ustalona jej wysokość. Zaliczka na nieruchomość może być uznana przez bank jako wkład własny. Z tego względu, że zaliczka nie znajduje się w zapisach kodeksu cywilnego nie jest ona dobrym zabezpieczeniem na zakup nieruchomości dla kupującego.

Zadatek

Zadatek w przeciwieństwie do zaliczki jest bezzwrotny. Istnieją jednak pewne wyjątki. W przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy sprzedającego, to sprzedający musi zwrócić kupującemu zadatek w podwójnej wysokości. Jeśli umowa nie dojdzie do skutku z winy kupującego to ten traci zadatek na rzecz sprzedającego. Zadatek jest zabezpieczeniem i zarazem rodzajem odszkodowania na wypadek ewentualnego niewykonania umowy.

Zasiedzenie

Przez zasiedzenie rozumiemy nabycie nieruchomości na skutek upływu czasu. Aby nabyć w ten sposób nieruchomość muszą być spełnione trzy przesłanki. Posiadanie samoistne nieruchomości czyli władanie nieruchomością jako właściciel. Ciągłość posiadania polega na udokumentowanym, nieprzerwanym posiadaniem nieruchomości. Ostatnia przesłanka dotyczy upływu okresu zasiedzenia nieruchomości, który wynosi 20 lat w przypadku zasiedzenia w dobrej wierze oraz 30 lat w przypadku zasiedzenia w złej wierze.

 

Kliknij i oceń
[Łącznie: 0 Średnia: 0]
Call Now Button