Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Jak wymeldować lokatora z domu?
Co do zasady, w Polsce administracyjnie można wymeldować osobę która nie przebywa w lokalu.
Wymeldowanie z pobytu stałego kogoś bez jego zgody jest możliwe, ale będzie czasochłonne. Wynika to z tego, że urząd gminy musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. W jego trakcie np. zostaną przesłuchani świadkowie. Wszystko po to, aby ustalić, czy faktycznie osoba, która ma zostać wymeldowana, wyprowadziła się.
Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby. Dotyczy to osoby opuściła miejsce stałego pobytu bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się.
Przy wymeldowaniu innej osoby badaniu podlega nie tylko to, czy faktycznie już w lokalu nie przebywa. Trzeba też sprawdzić, czy faktycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu towarzyszy zamiar stałego związania się z tym innym miejscem. A także urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego. Sam fakt nieprzebywania w miejscu stałego pobytu nie przesądza o trwałym opuszczeniu lokalu.
Zdarza się też często, że osoba, która opuściła lokal, została do tego zmuszona. Pamiętaj, aby nie podejmować nielegalnych działań. Co zrobić w sytuacji gdy nasz lokal zajmuje lokator pisaliśmy w artykule Eksmisja lokatora bez tytułu prawnego. Zachęcamy do lektury aby uniknąć odpowiedzialności karnej za nielegalne działania.

Wymeldowanie osoby która nie przebywa w lokalu
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 493/17. Zajął następujące stanowisko w podobnej sprawie:
“Przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu w rozumieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności jest spełniona, jeżeli opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Przepis ten nie ogranicza jednak wydania decyzji o wymeldowaniu do przypadków, w których opuszczenie miejsca zameldowania było dobrowolne. Przesłanką do wymeldowania może być także sytuacja, w której osoba zameldowana została przymuszona do wyprowadzki. Jeżeli działanie takie było bezprawne, stronie służą roszczenia mające doprowadzić do przywrócenia posiadania mieszkania i usunięcia przeszkód do zamieszkiwania. Stwierdzenie, że osoba zmuszona do wyprowadzki podjęła kroki w tym kierunku, może uzasadniać przyjęcie, że w istocie nie doszło do opuszczenia miejsca zamieszkania”.
Wynika z niego jasno że do wymeldowania osoby z pobyty stałego musi być spełniona przesłanka dobrowolnego opuszczenia lokalu.

Jak wymeldować osobę, która opuściła dom na stałe?
Wymeldowanie osoby, która opuściła dom na stałe, reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza fakt pobytu w danym miejscu, nie wpływa jednak na jakiekolwiek prawa do tego lokalu. W związku z tym, aby wymeldować osobę, która stale nie przebywa w lokalu, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu miasta (gminy, dzielnicy).
Wnioskując o wymeldowanie, należy wskazać kogo i z jakiego adresu ma nastąpić wymeldowanie oraz od jakiego czasu osoba ta nie zamieszkuje w tym miejscu. Ponadto, we wniosku trzeba podać nowy adres osoby, która jest wymeldowywana, jeśli taki adres jest znany. Jeśli nie można ustalić nowego adresu, wówczas w wniosku należy to zaznaczyć i wskazać, że miejsce pobytu osoby nie jest znane. Organ wymeldowujący ma obowiązek ustalenia adresu osoby wymeldowywanej, a w tym celu może wystąpić do Centralnego Biura Adresowego i Centralnego Rejestru Skazanych. Jeżeli pomimo tych działań nie udaje się ustalić adresu, organ administracji publicznej może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela (kuratora) dla osoby nieobecnej, który będzie działał w jej imieniu w postępowaniu.

Wymeldowanie z urzędu
Kiedy kurator zostanie ustanowiony, organ może wydać decyzję o wymeldowaniu z urzędu. Jeśli strona nie zgadza się z decyzją, ma prawo złożyć odwołanie do właściwego wojewody za pośrednictwem wójta Gminy (prezydenta, burmistrza miasta) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Jeżeli w tym czasie strona nie złoży odwołania, decyzja zostaje uprawomocniona i staje się ostateczna.
Wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła dom na stałe, jest formalnością, która pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z dalszym pobytem osoby, która już nie mieszka w danym miejscu. Warto zwrócić uwagę na wszystkie wymagane dokumenty i ustalić prawidłowe adresy w celu sprawnego załatwienia całej sprawy.

Jak wygląda procedura wymeldowania z pobytu stałego
Aby załatwić tę sprawę, wymagane są pewne informacje oraz dokumenty. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego powinien być złożony na piśmie. Ponadto, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu wnioskodawcy, takie jak umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
W przypadku, gdy wniosek składany jest w czyimś imieniu za pośrednictwem pełnomocnika, konieczne jest przedstawienie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz dowodu osobistego pełnomocnika. Należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji. Jeśli działanie odbywa się przez pełnomocnika, opłata wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na termin załatwienia sprawy w urzędzie. Ogólnie rzecz biorąc, decyzja powinna być wydana nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Należy jednak pamiętać o tym, że wymienione terminy nie obejmują innych okresów przewidzianych w przepisach prawa, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Wniosek o wymeldowanie lokatora z domu
Wniosek o wymeldowanie powinien zawierać wszelkie istotne informacje i dokumenty, które mają wpływ na wyjaśnienie sprawy, takie jak wyrok orzekający eksmisję czy wyrok o sposobie korzystania z lokalu.
W przypadku, gdy osoba objęta procedurą wymeldowania jest nieobecna lub niezdolna do czynności prawnych, wniosek zostanie skierowany do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla tej osoby. Jest to stosowane w sytuacji, gdy nie ustalono miejsca przebywania danej osoby lub jest ona niezdolna do czynności prawnych.
W procesie prowadzenia postępowania administracyjnego mogą zostać przeprowadzone różne czynności, takie jak oględziny lokalu czy przesłuchania stron i świadków. Istnieje również możliwość rozprawy administracyjnej z udziałem stron i świadków.
Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego decyzją administracyjną może zostać złożony przez właściciela lub osobę dysponującą tytułem prawnym do lokalu, a także przez pełnomocnika, który legitymuje się odpowiednim pełnomocnictwem.
Reasumując, procedura wymeldowania osoby, która opuściła dom na stałe, wymaga złożenia pisemnego wniosku o wymeldowanie oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu. Należy również uiścić opłatę skarbową i pamiętać o terminach załatwienia sprawy w urzędzie. W przypadku osób nieobecnych lub niezdolnych do czynności prawnych, konieczne jest skierowanie wniosku do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla tej osoby.

Wymeldowanie osoby z pobytu stałego wymaga zachowania procedur
Podsumowując, aby wymeldować osobę z domu należy wykonać wiele procedur. Warto jednak przypomnieć sobie, że każda sytuacja jest inna i może być konieczne skonsultowanie się z prawnikiem lub innym specjalistą, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami.
Pierwszym krokiem powinno być zrozumienie przepisów dotyczących wymeldowania osoby z mieszkania lub domu. Następnie należy upewnić się, że posiadasz odpowiednią dokumentację, taką jak umowa najmu, ważne wypowiedzenia czy dowody na próby skontaktowania się z osobą opuszczającą mieszkanie.
W przypadku braku reakcji ze strony lokatora, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w zrozumieniu wymogów prawnych oraz udzieli porad w zakresie dalszych działań. Przygotuj również wszelkie dokumenty i dowody, które potwierdzają nieobecność osoby opuszczającej dom lub mieszkanie przez określony czas.

Wymeldowanie lokatora a pozostawione przedmioty
W przypadku gdy osoba opuszczająca mieszkanie pozostawiła pewne przedmioty, warto skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postępować. Może to obejmować przechowywanie tych przedmiotów przez określony czas i poinformowanie osoby opuszczającej o sposobie ich odzyskania.
Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wymeldowywania lokatorów nauczyło nas, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość, dokładność i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Przypominam również, że każda sytuacja jest inna, a porady zawarte w tym artykule są jedynie ogólnymi wskazówkami.

Podsumowanie
Zastanawiając się jak wymeldować lokatora z domu warto zasięgnąć porady eksperta, który pomoże zrozumieć wszystkie aspekty procesu i zadbać o swoje prawa. Pamiętaj, że efektywne i zgodne z prawem wymeldowanie osoby, która opuściła dom na stałe, może wymagać czasu, ale jest kluczowym krokiem na drodze do odzyskania kontroli nad swoją nieruchomością.

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

    Call Now Button