Masz pytania? Zadzwoń +48 500 556 444

Księga Wieczysta zawsze złożona jest z czterech działów, a każdy spośród nich zawiera inny zakres informacji odnośnie do nieruchomości. Zależnie od powodu, dla którego sprawdzamy KW, najbardziej interesująca może być dla nas treść jednego spośród nich. Jak czytać Księgę Wieczystą? Na to pytanie, postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Dział I-O

W dziale tym znajduje się oznaczenie danej nieruchomości. Znajdziemy w nim informacje odnośnie do położenia nieruchomości, powierzchni działki gruntowej czy powierzchni użytkowej lokalu. Wszystko zależne będzie od tego, z czym mamy tak naprawdę do czynienia – czy jest to nieruchomość lokalowa, gruntowa, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (informacje na ten temat znajdziemy na górze strony, pod samym numerem księgi wieczystej).

W wypadku lokali, które stanowią odrębną nieruchomość oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali, będziemy mieli szansę na uzyskanie informacji o:

 • dokładnym miejscu położenia danego lokalu,
 • rodzaju i liczbie pomieszczeń, z jakich jest on złożony,
 • dokładnej lokalizacji lokalu.

W wypadku nieruchomości gruntowych możemy zasięgnąć wiedzy na temat położenia nieruchomości, jej powierzchni, jak i sposobu wykorzystania. Takie informacje wynikają jasno z treści wyrysu i wypisu z rejestru gruntów. Na dole umieszczone będą dokumenty, które były podstawą dla wpisu wyżej wymienionych informacji i tyczy się to każdego spośród działów w księdze wieczystej. Warto mieć na względzie, iż dział I-O to dział tylko informacyjny, dlatego też niektóre ze zmian mogły być w nim nieujawnione.

Dział I-Sp

Obejmuje wpisy praw mających związek z własnością (wielkość udziału we wspólnej nieruchomości, którą jest grunt/prawo użytkowania wieczystego, jak i części budynku oraz urządzenia, które nie są używane tylko przez właścicieli lokali) albo zawiera informacje o tym, w zasobach której spółdzielni znajduje się własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Dział II

Zawiera wpisy związane z własnością i użytkowaniem wieczystym, ujawnia się w nim także osobę uprawnioną z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu.

Dział III

Znajdziemy w nim wpisy związane z ograniczeniem praw rzeczowych, za wyjątkiem hipotek. Są tam wpisy o ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością albo o użytkowaniu wieczystym i w temacie praw i roszczeń, za wyjątkiem roszczeń związanych z hipoteką.

Wśród nich wyróżnić możemy:

 • prawo dostępu do urządzeń, na przykład obsługujących parę nieruchomości,
 • roszczenia o zawarcie umów przedwstępnych,
 • prawo oraz roszczenia takie jak prawo dzierżawy, odkupu czy pierwokupu,
 • służebności przechodu albo służebności przesyłu,
 • ograniczenia w zakresie użytkowania nieruchomością takie jak wszczęcie upadłości, wywłaszczenia czy egzekucji,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • innego rodzaju roszczenia ciążące na danej nieruchomości, za wyjątkiem hipoteki.

W dziale III nierzadko wpisuje się służebności, przykładowo służebność osobistą, która polega na dożywotnim prawie do korzystania z nieruchomości, czy służebność przesyłu w wypadku nieruchomości gruntowych. Nierzadko możemy się również z ostrzeżeniami o niezgodnościach księgi wieczystej z faktycznym stanem prawnym, kiedy przykładowo dotychczasowy właściciel już zmarł i zostało przeprowadzone po nim postępowanie spadkowe, zaś obecni właściciele jak dotąd się nie ujawnili.

Dział IV

W dziale tym znajdują się tylko wpisy związane z hipotekami. Zwykle będą to hipoteki, które ustanowiono na poczet zabezpieczenia wierzytelności banku będących wynikiem udzielonego finansowania. Możemy jednakże napotkać też na inne hipoteki, jak chociażby na rzecz Skarbu Państwa, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego czy też osób prawnych. Hipoteki mogą być przymusowe, albo umowne.

W tym dziale znajduje się dokładne określenie hipoteki z podaniem jej wysokości i waluty, a także hipotecznego wierzyciela. Czasami znajdziemy też informację o administratorze hipoteki (w wypadku ustanowienia hipoteki w ramach zabezpieczenia wierzytelności, które przysługują kilku podmiotom).

Darmowa  Wycena

Opisz swoja nieruchomość


  Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu otrzymania oferty.

  Call Now Button